"Zelené technologie pro ochranu ovzduší"

Menu
 Úvod
 Ovzduší
 Fytoremediace
 Cíl projektu
 Řešitelský kolektiv
 Časový harmonogram
 Galerie
 Linky
Copyright ©2008 by P. Soudek

ÚVOD

Současný stav životního prostředí v ČR nelze považovat za zcela uspokojivý. Za nejpalčivější problémy životního prostředí ČR lze na základě současných znalostí považovat překračování cílových imisních limitů pro ochranu lidského zdraví i pro ochranu vegetace pro troposférický ozon a imisních limitů pro ochranu lidského zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádřené jako benzo(a)pyren, a suspendované částice velikostní frakce PM10, vysoký podíl půdy ohrožené vodní erozí, degradaci lesních půd a celkově neuspokojivý zdravotní stav lesů a vysoký počet ohrožených živočišných a rostlinných druhů.

Za nejvýznamnější rizika pro kvalitu životního prostředí ČR je na základě současných znalostí nutno považovat dlouhodobě nadlimitní znečištění ovzduší suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, polycyklickými aromatickými uhlovodíky a ozonem, havarijní úniky nežádoucích látek do povrchových i podzemních vod, ohrožení půdy vodní erozí, ohrožení lesů atmosférickými depozicemi a hmyzími škůdci a pokles biodiverzity vlivem nevhodných antropogenních aktivit.